Undervanns luftsystemer forbedrer hverdagen for både oppdrettslaks og røktere samtidig som den bidrar i tiltak mot lus.

Vannkvalitet er viktig for oss alle, men for oppdrettslaks er det et spørsmål om liv og død.

I motsetning til andre fiskearter som har utviklet seg til å bo i mer langsomt eller stillestående vann tåler laksen ikke dårlig vannkvalitet. Vannkvaliteten i merden påvirker veksten, evnen til å bruke gjellene og den generelle velferden til fisken. I ekstreme situasjoner kan dårlig vannkvalitet føre til dødelighet.

Noen ganger brukes tiltak som luseskjørt for å hindre påslag av lus, eller tubenøter for å få laksen til å svømme ned under vannsøylen der lusa holder til. Luseskjørt er generelt en effektiv løsning for å forhindre at lusa kommer inn i merden, men luseskjørt har også sine problemer, da vannet blir stillestående i det øvre siktet av merden siden det forhindrer vannstrømming. Dette resulterer i stillestående vann og redusert vannkvalitet i merden.

Heldigvis trenger ikke lenger lokalitetene velge hvilke av disse to problemene de skal håndtere først. Begge kan nå håndteres samtidig. Takket være sofistikerte undervannsluft systemer som forbedrer vannkvaliteten ved å løfte vannet fra dypet og opp i merden, kan lokalitetene bruke luseskjørt og tubenøter over lengre tid, og derved beskytte fisken mot lus i et miljø som oppmuntrer til vekst, bedrer fiskehelsen og ivaretar helse- og velferdsstandarder.

Prosessen innebærer at ekstra luft pumpes ned i merden fra kompressoranlegg til Midt-Norsk Ringen der det løfter vannet fra dypet og sirkulerer det, noe som igjen skaper et mer homogent miljø gjennom vannsøylen. Den passer til merder både med eller uten luseskjørt.

1: Plassering av lokalitet

Ingen lokaliteter er like, etter som de er plassert forskjellige steder langs hele kysten der det er store forskjeller i vær, vind og naturlige forhold. På steder som Norge, Canada og Chile gir havet utmerkede vekst og levevilkår for laksen. Det er likevel viktig å forstå påvirkningen de eksterne forholdene kan ha på laksens velferd i merden.

En optimal plassering av lokalitet er det første og viktigste stedet i kampen mot både dårlig vannkvalitet og lakselus. Ferskvannstilstrømming, havstrømmer, temperatur og  plassering i forhold til andre lokaliteter i nærheten har mye å si for både vannkvalitet og lusepåslag. Selv med optimale forhold kan det likevel være vanskelig å sikre tilstrekkelig vannsirkulasjon i det øvre vannlaget i merden når lusekontrolltiltak tas i bruk.

 

2: Mål og overvåking

Det er mange grunner til at en lokalitet kan oppleve dårlig vannkvalitet. Stillestående vannføring er en av dem, men også oppblomstring av alger eller maneter kan også redusere kvaliteten og være skadelig for fiskens helse og velferd.

For å sikre at vannet er av god kvalitet, bør vannkvaliteten testes regelmessig for viktige indikatorer som oksygenmetning, temperatur og saltinnhold. Andre utfordringer, som lav pH, bufferkapasitet og lave oksygennivåer, må også overvåkes da det kan skape gjellehelseproblemer for laksen.

Om målingene viser for dårlig kvalitet eller sirkulasjon er det flere tiltak røkterne kan ta i bruk. Noen ganger gjør de dette ved å fjerne luseskjørtene eller tubenettene, og dermed øke sjansen for ekstra påslag av lus. Dette kan i seg selv innføre nye risikoer som truer laksens helse og velferd. Derfor er det viktig at de på lokaliteten kontinuerlig er på utkikk etter løsninger som kan gi gode levevilkår selv med luseskjørt og tubenøter.

 

3: Test vannkvaliteten

En god løsning kan være undervannslufting i merden, en prosess der luftbobler generert av kompressorer brukes til å forbedre løfte vann fra dypet og forbedrer vannkvaliteten.

Bluegroves løsning; Midt-Norsk Ringen, bruker et kompressorsystem som produserer og renser trykkluft og blåser den ned til en ring som henger ned i merden. Ringen har mange små dyser som får små luftbobler til å danne seg. Boblene bærer og skaper en stigende vannføring i merden. Denne prosessen resulterer i at vann beveger seg oppover fra bunnen til toppen.

For at Midt-Norsk Ring løsningen skal være effektiv er det viktig at vannet som pumpes opp fra dypet er rent og friskt. Vi anbefaler derfor testing av vannkvaliteten på lokaliteten før de tar i bruk undervannsluftsystemer.

 

4: Begynn i det små

Å velge riktige løsninger kan ofte være utfordrende for oss alle. Dette gjelder åpenbart like mye for oppdrettere. Det er generelt fornuftig å ta ett skritt av gangen.

Ofte etter et vellykket utsett har lokalitetene tatt i bruk flere tiltak mot lakselus. Det resulterer ofte i at man vet det har fungert, men ikke hva av utstyret som har hatt effekten, eller om det har vært en kombinasjon av flere tiltak. Ved å starte med småskalaeksperimenter, vil lokalitetene kunne overvåke og kontrollere effekten av nytt utstyr, før de forplikter seg til store installasjoner.

Valideringssyklusen for Midt-Norsk Ringen er ganske kort. Vi har sett flere lokaliteter teste ringen vår i omtrent et år i forskjellige merder i Norge, og flere aktører legger det nå til som standardutstyr på sine lokaliteter.

 

5: Forhindre sanitærrisiko

Det nytter ikke å installere utstyr som øker vannkvaliteten i merden hvis det samme utstyret forårsaker andre sanitære problemstillinger, slik tilleggsutstyr noen ganger gjør. Heldigvis er Midt-Norsk Ringen lett å rengjøre og trenger ikke mye vedlikehold.

 

6: Dra nytte av velferdsaspekter

Helsen og velferden til oppdrettslaks forbedres åpenbart av rent og fersk vanntilførsel, men undervannsluftsystemer har også ytterligere fordeler. Det er i mange tilfeller enkelt å observere hvordan laksens oppførsel endres når luftingssystemer blir tatt i bruk i merder der vannstrømmen dårlig.

Laksen vil oppsøke luftboblene og vannstrømmen forårsaket av ringen, og røktere på flere lokaliteter har observert at fisken liker å samle seg rundt de stigende boblene.

Det er mulig at de tiltrekkes av den forbedrede vannkvaliteten, eller kanskje de nyter en slags boblemassasje. Foreløpig vet vi ganske enkelt ikke, men vi undersøker det. Foreløpig er alt vi kan si at laksen ser ut til å like Midt-Norsk Ringens ‘Jacuzzi’-effekt.

Konklusjon

Stillestående vann og dårlig vannkvalitet er skadelig for både fiskens helse og velferd. Heldigvis kan man nå ta i bruk tiltak som luseskjørt og tubenøter over enda lengre tid enn før på grunn av luftingssystemer som hele tiden fornyer vannet i merden. Ved å kombinere Midt-Norsk ring med luseskjørt kan oppdretterne bidra til å redusere stresset som fisken opplever, redusere dødelighet og oppmuntre til vekst. Denne løsningen gagner både laksen og oppdretteren.

 

 

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss