Salgs og leveringsbetingelser

NorseAqua AS Org nr.: 916 547 358 MVA

SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER FORNORSEAQUA (SELGER).

1. INNLEDNING OG FORRANG.

Disse salgs -og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.

 

KORONAVIRUSET (COVID-19)

Det nye KORONAVIRUSET (COVID-19) og dets potensielle utvikling, omfang og uforutsigbarhet, vil kunne påvirke Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser: For det tilfelle at Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av COVID-19, fraskriver Selger seg ansvaret for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike hindringer for Selger. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av COVID-19,herunder at Selgers arbeidsstyrke skulle blir påvirket av COVID-19,f.eks. i form av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis Selger med rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt, eller i tilfelleprisforhøyelser på grunn av eller som en følge av COVID-19.

 

2. TILBUD–PRISER.

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etter at tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Alle priser er spesifisert med og uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert. Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål. Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept. Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikkforespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner. Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende. Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt(kredittgrense).Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen.

 

3. KVALITET.

Tilbudet gjelder alminnelig handelsvare. Dersom Kjøper ønsker en spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standardleveranser, må Kjøper presisere dette ved bestilling. Med mindre annet er skriftlig avtalt er Selger ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for bruken av varen, eller for varens kompatibilitet med andre produkter med mindre dette er spesifisert i produktets brukerhåndbok eller data ark.

 

4. KANSELLERING.

Kjøper har ikke rett til kansellering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre selger samtykker til dette.

 

5. FAKTURADATO.

Fakturaen kan dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted/verk.

 

6. BETALINGSBETINGELSER.

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 15 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved leveringstid over 45 dager fram i tid, eller ordreverdi på NOK 500.000,-eller mer, faktureres 30 % ved bestilling og resterende 70 % ved levering. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelses rente i henhold til forsinkelses rente loven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Fakturering skjer per prosjekt, det samme gjelder for inn fordring ved mislighold og inkasso. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skalden ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

 

7. FORSENDELSE.

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten. Frakt belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.

 

8. FORSIKRING AV VARER UNDER TRANSPORT.

Selger benytter seg av ekstern befrakter og er forsikret gjennom den befrakter som utfører transportoppdrag. Vi henviser til Incoterms 2020 DAP (Delivered at place)

  • selgeren leverer når varene gjøres tilgjengelig for kjøper og når transporten kommer frem til avtalt sted.
  • Formell overlevering fra selger til kjøper: På avtalt leveringssted, men ulosset og ufortollet. Selger har i tillegg en transport forsikring som går utover transportørens forsikringer(Transportørenes ansvar for gods de frakter begrenser seg til ca kr 200 pr kilo)

 

9. LEVERINGSDATO–FORSINKELSE.

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøperetter avtale mellom Selger og Kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for. Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii)ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring avbestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger besørger lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring. Kjøper plikter å reklamere ved forsinkelse innen syv dager etter avtalt levering skulle funnet sted. Dersom forsinkelsen medfører et dokumentert økonomisk tap for Kjøper, skal Selgers ansvar ved rettidig reklamert forsinket levering av lagerførte varer være begrenset til dagmulkt i henhold til denne bestemmelsen. Dagmulkten skal utgjøre 0,25 % av den forsinkede leveransens verdi eksklusiv mva. pr påbegynt uke, fra og med den uke Selger har overskredet avtalt leveringstidspunkt. Samlet dagmulkt for forsinkelse skal ikke overstige 7,5 % av den forsinkede leveransens verdi, inklusiv mva. Kjøper kan kun heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse. Ved heving har Kjøper ikke krav på erstatning utover dagmulkt, jf. foregående avsnitt.

 

10. KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN.

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel. Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leverings form. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.

 

11. RETUR.

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal væresortert på samme måte som ved levering. Dersom retur aksepteres av selger, må det påregnes minimum 20 % returgebyr. Fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

 

12. REKLAMASJON.

Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig. Reklamasjoner vedrørende; a) transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Slik reklamasjon dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument; b) manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene; og; c) mangelfull vare må skje snarest mulig og senest åtte dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn ett år fra levering. Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

 

13. SELGERSANSVAR FOR MANGLER.

Dersom varen har en mangel og Kjøper reklamerer innen fristene i punkt 12, kan Selger velge hvorvidt mangelen skal avhjelpes ved omlevering eller retting. Kjøper skal ikke foreta retting av feil /mangler før dette er avklart med Selger. Selger skal under enhver omstendighet ikke være ansvarlig for omlevering eller retting av varene på/til et annet sted enn opprinnelig leveringssted. Avhjelpes ikke mangelen innen rimelig tid fra reklamasjons tidspunktet, kan Kjøper kreve heving så fremt mangelen er vesentlig. Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videre anvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, utskiftningskostnader, leie tap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindreskaden eller tapetskyldes mangler ved varen som kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos selgers ledelse.

 

14. EMBALLASJE.

Selger fakturerer ikke emballasje.

 

15. SALGSPANT.

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

 

16. FORCE MAJEURE.

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler(stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av kraft tilførsel. Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

 

17. PERSONVERN.

Ansatte hos Kjøper vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon og e-mail) til ansatte hos kunde registreres for å gjennomførekjøpet. Selger er behandlingsansvarlig.

 

18. TVISTER.

Disse salgs -og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søketvisten løst ved alminnelige norske domstoler. I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter. Siste gang revidert 16.mars 2020

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss