Salgs og leveringsbetingelser

NorseAqua AS Org nr.: 916 547 358 MVA

1.       GENERELT

1.1   Disse leveringsbetingelsene gjelder for NorseAqua, nedenfor kalt selger, fra 01.06.2015 om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidligere utgaver av våre alminnelige salgsbetingelser.

1.2   Hvor intet annet er nevnt er våre leveringsbetingelser: Fritt vårt lager, eksklusive emballasje og mva.

1.3   Levering skjer på kjøper regning og risiko. Selger er ikke forpliktet å tegne forsikring for godsets forsendelse, om ikke annet er skriftlig avtalt eller fremkommer i ordrebekreftelsen. Transportmåte velges av selger, om ikke annet er avtalt.

 

2.       PRISER/LEVERINGSTID

2.1   Tilbudet er gyldig i 14 dager regnet fra tilbudsdato, om ikke annet er avtalt. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgers ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg. Leveringstiden er alltid estimert i forhold til våre underleverandørers oppgitte leveringstider. Vi er således ikke ansvarlig for forsinkelser i levering til kjøper, hvis denne skyldes forsinkelse hos våre underleverandører, i transport av varen eller uforutsette årsaker.

2.2   Prisene i våre tilbud er basert på tilbudsdagens materialepriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved endring av disse. Hvor tilbud ikke foreligger, gjelder dato for ordrebekreftelse.

2.3   A) Våre priser og tilbud er veiledende, dvs. at vi kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig av oss. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato.

B) Vi beholder alle rettigheter til de data som er gitt i våre tilbud.
Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, tegninger og bruksanvisninger.

C) Tilbudet må ikke kopieres eller videreformidles uten skriftlig avtale.

 

3.       BETALING OG EIENDOMSRETT

3.1   Faktura forfaller til betaling 15 dager netto fra fakturadato hvis intet annet er avtalt. Etter forfall vil det påløpe forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven.

3.2   NorseAqua AS forbeholder seg salgspant i levert vare inntil varen er fullt ut betalt i henhold til panteloven § 3-22, renter og omkostninger vil komme i tillegg etter gjeldende satser, ved betaling etter forfall.

3.3   Miljøgebyr belastes etter en til hver tid gjeldende satser hos Renas returselskap.

 

4.       ANNULLASJON OG RETUR

4.1   Forsinket levering berettiger ikke heving av kjøpet, med mindre den avtalte leveringstiden overskrides med minst 30 dager.

4.2   Hevingen skal alltid avtales og forhåndsgodkjennes av selger. Kjøper bærer alle omkostninger ved heving, med unntak for bestemmelsen i punk 4.1

4.3   Retur av leverte varer godtas kun etter forutgående avtale. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. Returomkostninger vil bli fakturert kjøper. Ved enhver retur må det alltid refereres til ordrenummer eller fakturanummer.

 

5.       KVALITET/TEKNISKEOPPLYSNINGER/TEGNINGER MV:

5.1   Varen leveres i standard utførsel i henhold til oppgitt teknisk informasjon, med mindre det i tilbud eller ordrebekreftelse er spesifisert noe annet.  Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over teknisk data, for eksempel, vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning, og må ikke oppfattes som endelige eller bindende.

6.       ANSVAR

6.1   Kjøper er ansvarlig for å ha satt seg inn i at varens tekniske utførsel/data og kvalitet i sin helhet er tilpasset kjøpers behov.

6.2   Varen skal anvendes etter produsenten / selgers henvisninger i forbindelse med leveransen og/eller som beskrevet i brosjyrer og brukermanual.

6.3   Ved førstegangsbruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til spesifikasjonene. Det samme gjelder etter evt. utført servicearbeid på varen.

6.4   Selger påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.

 

7.       FORCE MAJEURE

7.1   Selger er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve kjøpet hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdende har midlertidig karakter, kan begge parter kreve utsatt leveringstid. Foretar selgers underleverandør heving av noen art, har selger tilsvarende rett ovenfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.

 

8.       KONTROLL AV VAREN

8.1   Kjøper skal ved mottagelse kontrollere varen mot evt. pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest innen 3 dager etter levering.
Transportskader skal noteres på transportørens gjenpart av fraktbrev og omgående meldes til transportør.

Selger er ikke ansvarlig for evt. skader eller manko etter at varen er hentet av transportør.

 

9.       Reklamasjon

Hvis det oppstår et problem med ett NorseAqua produkt, og problemet skyldes produksjonsfeil vil vi reparere eller erstatte produktet.

Produktgruppe Garantiens varighet
Rensefiskskjul 1 år
Forautomater, ekskludert pumpe 1 år
Pumper 1 år
Midt-Norsk ring 1 år

Vilkår

  • Garantien gjelder kun for den som kjøpte produktet.
  • NorseAquas servicesenter avgjør om problemet dekkes av garantien.
  • Kjøper dekker kostnadene for å returnere produktet til servicesenteret.
  • Hvis produktet skal byttes og det ikke lenger er tilgjengelig, vil NorseAqua bytte det med et tilsvarende produkt.
  • Det tas ikke ansvar for uhell og følgefeil.
  • Arbeidskostnader og skader som skyldes at andre enn et servicesenter har arbeidet på produktet, dekkes ikke av denne garantien.
  • Denne garantien er begrenset til produktets verdi.
  • Produksjonsspesifikasjoner kan endres uten ytterligere forvarsel.

 

 

 

10.       MISLIGHOLDELSE

10.1 Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det vårt valg om vi vil heve kjøpet helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller opphør av virksomheten.

 

11.   TVIST – RETTERGANG

11.1 Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres gjennom det norske rettsapparat, ved Brønnøy tingrett.

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss