Vi har et ansvar

Bruk av rensefisk som tiltak i det forebyggende arbeidet mot høye nivåer av lakselus langs kysten har ført til at merda ikke lenger bare består av én art, nemlig laks, men av to, tre og kanskje enda flere ulike fiskeslag. Det innebærer et stort ansvar å ivareta alle disse artenes behov for tilgang på mat, hvile, beskyttelse og mulighet til å utøve normal atferd.

20150814_104221

Dyrevelferdsloven

I Norge er rensefisken beskyttet av dyrevelferdsloven på samme måte som alle andre dyr. Her står det bl.a. at dyreholder skal sørge for at rensefisk blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Kompetanseheving av ansatte gjennom kurs er avgjørende for å lykkes med rensefisk.

Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger, er egnet til å ivareta hensynet til fiskens velferd. Dette innebærer at fisken får tilstrekkelig med adekvat fôring, og at utstyret fungerer til en hver tid.

20160728_091245

Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for rensefisken. Rensefisken skal kun transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten.

Kvalitetskontroll av fisk før den settes ut i merdene er svært viktig. Sørg for at all håndtering av fisk foregår så skånsomt som mulig for å unngå at slimlaget skades og fisken stresses.  Avvik skal rapporteres.

20160816_102300

Videre skal dyreholder skal sikre at rensefisk holdes i miljø som gir god velferd og sikre at rensefisk får godt tilsyn og stell.

Gjennom ROV og undervannskamera kan du ha kontroll på hva som skjer under overflaten. Sjekk med jevne mellomrom at rensefisken oppholder seg i tareskogen og at denne er ren og fri for groe.

rognkjeks

Avliving av rensefisk og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Krav fra Mattilsynet

Mattilsynet er forvalter av loven og gjør således en uhyre viktig jobb for å sikre god dyrevelferd, og trygg og bærekraftig matproduksjon. Spill på lag med Mattilsynet, vær åpen og be om råd dersom du er usikker på hvordan ting skal gjøres. For å drive havbruksnæringen fremover er vi helt avhengig av å dra lasset sammen.

Følgende regelverk er gjeldende også for rensefisk:

  • Matloven
  • Dyrevelferdsloven
  • Akvakulturdriftsforskriften
  • Transportforskriften
  • Slakteriforskriften
  • Omsetnings-og sykdomsforskriften
  • Forskrift om IK-Akvakultur

(Informasjon rundt gjeldende regelverk er hentet fra Mattilsynets nettsider. Temaet ble også presentert under Rensefiskkonferansen 2017 i Trondheim).

Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å jobbe mer systematisk med optimalisering av rutiner rundt rensefisk, eller trenger hjelp til å finne type og mengde utstyr for å ivareta god helse og velferd. Vi hjelper deg gjerne!

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss