Hva er nitrogengassovermetning, og hvorfor oppstår det?

Forekomst av gassovermetning hører vi som regel om i forbindelse med landbaserte oppdrettsanlegg og den vanligste årsaken er gjerne utette pumper og rør i undertrykk som suger luft (eller gass) inn i vannstrømmen, og der vann varmes opp.

Vi vet at oppløseligheten av gasser i vann øker med økende trykk og minker med økende temperatur. Gassovermetning kan dermed oppstå når en blanding av vann og luft (eller gass) settes under trykk, samt ved oppvarming av vann.

Havet

Akutt nitrogenovermetning oppstår raskt ved >110-115% metning. Når fisken først blir eksponert i en slik akutt situasjon, er det ikke reversibelt og dødelighet kan raskt oppstå på grunn av skader på blodkar og blodproppdannelse. Av ytre tegn kan man observere gassblærer i bløtvev mellom finnestråler, i ganen, i øyet og i gjellenes blodkar («Gas bubble disease», GBD). Kronisk gassovermetning er derimot en reversibel lidelse. Den kan f.eks. også oppstå ved noe lavere, men vedvarende overmetning, og ved blanding av ferskvann og sjøvann på settefiskanlegg. Dette er som regel forårsaket av ulik temperatur og blanding direkte i kar uten lufting.

Det er også viktig å være klar over at vanndybden i karene spiller en vesentlig rolle for fiskens mulighet for å utligne en gassovermetning.

Et overtrykk på 3% kan utlignes ved at fisken går ned på 1m vannsøyle. Grunne kar representerer derfor et større problem i forhold til nitrogengassovermetning enn dype kar. Fordeling av fisken i vannsøylen er således relevant i forhold til dette problemet. Fisk som står høyt i vannsøylen har større risiko for å bli utsatt for overmetningsproblematikk.

20160711_184004

Kan Midt-Norsk ringen føre til nitrogengassovermetning?

Basert på observasjoner og erfaringer fra drift så langt, samt en omfattende litteraturgjennomgang fra studier gjort på nitrogengassovermetning i naturlige omgivelser som vassdrag og demninger der nitrogengassovermetning kan oppstå og påvirke vill fisk, kan vi foreløpig si følgende:

  • I praktisk drift er problemet med gassovermetning potensielt størst i klekkeri og startfôringsavdelinger der vannet varmes opp, og knyttes bl.a. til tekniske installasjoner og svikt.
  • Grunne kar (2m og mindre) representerer en større risiko for overmetning.
  • Grensen for akutt Nitrogengassovermetning er satt til 110% og over. Dødelighet og skader kan forekomme ned mot 102-103%.
  • Litteraturgjennomgang viser at denne grensen ikke kan anvendes i samme grad ute i det fri da fisken har mulighet til å kompensere ved å svømme dypere.
  • På grunn av den store effekten hydrostatiske trykk har på gassoppløselighet, og dermed den kompensasjon som dybde gir, vil de biologiske effektene nesten alltid være betydelig mindre i felt (åpne vannmasser i sjø) enn i grunne kar og under laboratorieundersøkelser.
  • Tilgjengelige dybder og fiskens atferd under naturlige forhold er annerledes enn det som er tilgjengelig under settefiskfasen og laboratorieforhold. Å erkjenne den grunnleggende forskjellen mellom disse to forholdene er viktig fordi det etablerte kriteriet for overmetning primært er basert på resultatene av laboratorieundersøkelser hvor fisken ble begrenset til grunt vann.

Merd 4

Prioriterer sikkerhet

Å jobbe med nye løsninger i kombinasjon med biologi medfører tidvis usikkerhet da biologi og miljø på generell basis medfører en viss uforutsigbarhet grunnet mange variabler. Gjennom kunnskap, kompetanse og inngående kjennskap til den praktiske produksjonshverdagen forsøker vi i NorseAqua hele tiden å være et steg foran for å kunne gi deg den tryggheten du som kunde fortjener.

Vi jobber kontinuerlig med målinger og dokumentasjon for å minimere risiko for at gassovermetning oppstår ved bruk av produktene vi leverer. Hold deg oppdatert ved å følge med på våre nettsider, eller ta kontakt dersom du har videre spørsmål.

KSA Prøvetaking av fisk

Informasjonen i denne artikkelen er i all hovedsak hentet fra:

Mattilsynet, Utredning av vannkvalitet og dyrevelferd, 2004, (OPPDRAG NR.: 200440 / 11 88 67)

TOTAL DISSOLVED GAS SUPERSATURATION BIOLOGICAL EFFECTS, REVIEW OF LITERATURE 1980-2007 (DRAFT Prepared by Don. E. Weitkamp Ph.D. Parametrix 411 108th Ave. NE, Suite 1800 Bellevue, Washington 98004-5571 June 2008).

Produkter

Se produktutvalget.

Se våre produkter

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss